ບົດທີ່41-ບົດສຸດທ້າຍ

 

ໄສຍະສາດ= ວິຊາວ່າດ້ວຍເວດມົນຄາຖາຂອງຄົນບູຮານ

ໝໍຜີ= ໝໍໄລ່ຜີ

ໝໍມົນ= ຜູ້ໃຊ້ມົນຄາຖາເປົ່າ ຫຼື ເສກໃສ່ນ້ຳໃຫ້ກິນ

ໝໍຢາພື້ນເມືອງ= ຜູ້ຊຳນານໃນການຢາພື້ນເມືອງຮັກສາໂລກ

ເຄື່ອງສາຍລັງສີ=ເຄື່ອງສຳລັບສ່ອງເບິ່ງບ່ອນເຈັບຢູ່ໃນຮ່າງກາຍໂດຍໃຊ້ໄຟຟ້າ

ເຄື່ອງສ່ອງໄຟຟ້າ=ເຄື່ອງສ່ອງໄຟຟ້າກວດຮ່າງກາຍ

ກ້ອງຈຸລະທັດ= ກ້ອງຂະຫຍາຍ

ວິເຄາະ= ໄຈ້ແຍກອອກເປັນສ່ວນໆ

ບົ່ງມະຕິ= ບອກອາການຂອງພະຍາດ

ຖານທີ່ໝັ້ນ= ບ່ອນປັກຫຼັກຂອງການປະຕິວັດ

ກຳບັງ= ລີ້, ລົບຫຼີກ

ໄກ່ພັນ= ໄກ່ທີ່ລ້ຽງແບບວິທະຍາສາດລ້ຽງປະມານ45ວັນກໍ່ກິນໄດ້

ຫົວອາຫານ= ອາຫານທີ່ມີທາດບຳລຸງຫຼາຍສຳລັບສັດ

ໄກ່ພັນເນື້ອ= ໄກ່ພັນທີ່ລ້ຽງສຳລັບເອົາຊີ້ນ

ຫັນ= ໄວ, ແຂງແຮງ

ສິລະປະ= ສີມືທາງການຊ່າງ

ຫັດຖະກຳ= ເຮັດດ້ວຍມື

ຜະລິດຕະພັນ= ສິ່ງຂອງທີ່ເຮັດອອກເພື່ອຊົມໃຊ້

ຈຳໜ່າຍ= ຈ່າຍ,ຂາຍ,ແຈກຍາຍ

ບຸລິມະສິດ= ສິດທີ່ໃຫ້ອຳນາດໄດ້ກ່ອນສິດທຳມະດາ

ອັດຕະໂນມັດ= ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນຕົວຂອງມັນເອງ

ຄູ່ສັນຍາ= ບຸກຄົນສອງຝ່າຍ ຫຼື ຫຼາຍຝ່າຍເຊິ່ງມີຄວາມຜູກພັນຕາມສັນຍາ

ເງິນຕາ= ເງິນແທ້ ຫຼື ເຈ້ຍທະນະບັດທີ່ໃຊ້ແທນເງິນ ເຊິ່ງມີກາລັດຖະບານໃຫ້ໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ

ໂທລະສານ= ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງໄກ

ແກນໝູນ= ແທ່ງກົມທີ່ໝູນອ້ອມຕົນເອງ

ກະທັດຮັດ= ນ້ອຍເບົາບາງ

ອັດຕະໂນມັດ= ເປັນໄປໄດ້ໃນຕົວຂອງມັນເອງ

ເລກລະຫັດ= ເລກໝາຍສະເພາະຂອງສະຖານທີ່ນັ້ນໆ

ຂີ້ທູດ= ພະຍາດຊະນິດໜຶ່ງເປັນແລ້ວຕີນມືງໍກຸດສັ້ນເຂົ້າ

ເສນາອາມາດ= ຄົນຮັບໃຊ້

ປະສົງ= ຄວາມຕ້ອງການ

ສັດຈະ= ຄວາມຊື່ສັດ

ຄວາມພິບັດ= ຄວາມຈິບຫາຍ

ຖວາຍ= ມອບໃຫ້, ເອົາໃຫ້

ພະສຽນ= ຫົວ

ພະກາຍ= ຮ່າງກາຍ

ເມດຕາ= ຄວາມອີດູສົງສານ

ວິທີເວດ= ວິທີປິ່ນປົວດ້ວຍມົນຄາຖາ

ເລັມ= ເກັບກິນເສດເງື່ອນ

ກົນອຸບາຍ= ແຜນຫຼອກລວງ, ອຸບາຍລາຍລ່ຽມ

ຕົວະລ່າຍ= ເວົ້າບໍ່ຈິງ

ຕັ້ງສະຕິ= ຄວບຄຸມສະຕິ

ໄພ= ປ່າ

ນາໆ= ຫຼາຍຫຼາກ,,ຕ່າງໆ

ພັນ= ຊະນິດ, ເຊື້ອແນວ

ດວງມານ= ດວງໃຈ

ສັກກຸນາ= ນົກ

ໂດຍດ້າມ= ສະເໝີເໝືອນ,ປານວ່າ

ພູມສະຖານ= ສະຖານທີ່

ລື= ບໍ່ຫ່ອນ ຫຼື ບໍ່ຄວນ

ອານຸພາບ= ອຳນາດ, ລິດເດດ, ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່

ຂັດແຂງ= ບໍ່ຍອມເຮັດຕາມຄຳສັ່ງ

ໂຄລົບ= ຄວາມເຄົາ, ຄວາມນົບຖື

ເຈົ້າກູ= ທ່ານ, ເຈົ້າຂອງກູ ເປັນຄຳແທນຊື່ຂອງຜູ້ເວົ້ານຳ

ມະຫາມຸນຕີ= ຜູ້ປຶກສາທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ

ອຳນາດອາດຍາ= ຄຳສັ່ງຂອງຜູ້ມີອຳນາດ

ຄຸນນະພາບ= ລັກສະນະຄວາມດີ, ລັກສະນະປະຈຳຕົວຂອງຄົນ ຫຼື ສິ່ງຂອງ

ບຳລຸງ= ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນຂື້ນ, ຮັກສາ

ໂດຍສັງເຂບ= ໂດຍຫຍໍ້

ຕາມທັດສະນະ= ຕາມຄຳຄິດເຫັນ

ນັກປາດ= ຜູ້ມີຄວາມຮູ້ກວ້າງຂວາງ

ງໍໃນລີ້ນ= ລົບລີ້ນປີ້ນຄວາມ, ບໍ່ສັດຊື່

ຊູ່ວັນ= ທຸກວັນ, ທຸກມື້

ໃຈເຊຊ້າຍ= ເຂົ້າຂ້າງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ

ພິຈານ= ພິຈາລະນາຄົ້ນຄິດ

ສິ້ນເຊັ່ນ= ຕະຫຼອດຊີວິດ

ນອນກະຊົງ= ນອນຄົດ

ໂຄສະນາ= ປ່າວໃຫ້ຮູ້, ປະກາດໃຫ້ຮູ້

ນາໆ= ຕ່າງໆ

ວິຖີຊີວິດ= ວາດການດຳເນີນຊີວິດ

ພິລະອາດຫານ= ຜູ້ເກັ່ງກ້າ, ຜູ້ກ້າຫານ

ດັ່ງເດີມ= ແຕ່ເກົ່າກ່ອນ, ແຕ່ກົກແຕ່ເຄົ້າ

ຜາສາດ= ປາສາດ, ລາຊະວັງ

ໝາກຂີ້ກາ= ໝາກໄມ້ເຄືອແນວໜຶ່ງ,ໜ່ວຍມົນລົດຂົ່ມ

ອະພິເສກສົມລົດ= ພິທີແຕ່ງງານຂອງກະສັດ

ສົມໂພດ= ງານສະຫຼອງ

ດອມ= ຕາມ

ສົມພານ= ບຸນທີສະສົມໄວ້ແຕ່ຊາດກ່ອນ

ເຕຊະ= ອຳນາດ, ເດດ

ເຝື່ອນ= ລົດຊາດຢ່າງໜຶ່ງມີລົດ ຂື່ນ, ຝາດ, ເຜັດ,, ຂິວ, ຂົມ

ດີຫຼີແລ= ແທ້ຈິງ, ອີຫຼີ

ຄະນິງ= ຄຶດ, ຄຶດຮອດ, ຄຶດເຖິງ

ບັນດິດ= ຜູ້ມີປັນຍາ, ຜູ້ມີຄວາມຮູ້

ທ້າງ= ຫ້ວຍ, ທາງນ້ຳ, ຮ່ອງນ້ຳ

ດັບເຊື້ອສາບສູນ= ຕາຍໝົດເຊື້ອຊາດ

ແກ້ງ= ຕັ້ງໃຈເຮັດຜິດ, ພາໂລ

ຂັ້ນໄດເລື່ອນ= ຂັ້ນໄດທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າບັງຄັບການເລື່ອນຂຶ້ນລົງ

ຕະຫຼາດມືດ= ຕະຫຼາດທີ່ມີການຊື້ຂາຍໃນຍາມຄ່ຳຄືນ

ທ່າແຮງ= ສິ່ງດີໆທີ່ກາຍເປັນການສ້າງລາຍຮັບທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນແຂວງ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s